Eén op de vijf praktiserende Amerikaanse christenen zegt dat ze geen Bijbels wereldbeeld hebben, zo blijkt uit peiling

praktiserende_Amerikaans_christelijk_verklaart_bijbels_wereldbeeld

Een op 23 augustus gepubliceerd onderzoek geeft informatie over de praktijken van Amerikaanse christenen die een kerk bezoeken. De resultaten zijn min of meer verrassend, afhankelijk van de onderwerpen, en we leren dat bijna één op de zes evangelicals zegt dat ze hebben deelgenomen aan een abortus. De overgrote meerderheid zei echter graag onderwijs te willen ontvangen over sociale kwesties in de kerk.

Terwijl de Amerikaanse samenleving morele veranderingen en conflicten ervaart, probeerde het Center for Biblical Worldview van de Family Research Council erachter te komen wat de algemene visie van praktiserende christenen is over geloof en verschillende onderwerpen zoals abortus, en wat zij van hun religieuze gemeenschappen verwachtten. De resultaten van de gepubliceerde peiling zijn gepubliceerd onder de titel "Enquête onder volwassen kerkgangers over sociale kwesties en wereldbeeld(Survey of Adult Churchgoers on Social Issues and Worldview) Het onderzoek werd in juni uitgevoerd onder leiding van de evangelische opiniepeiler George Barna onder 1 Amerikaanse volwassenen die minstens één keer per maand een religieuze dienst bijwonen in de kerk of online, een voorbeeld dat een idee van de mening van 009% van de Amerikanen.

Wat zijn de wereldbeelden van Amerikaanse christenen?

De opiniepeilers vroegen hoe mensen een bijbels wereldbeeld kunnen ontwikkelen. De studie concludeert dat hoe meer de bijbelse grondslagen worden geassimileerd, hoe meer de visie wordt gedefinieerd. George Barna en zijn team van het Center for Cultural Research van de Arizona Christian University hebben zeven overtuigingen geïdentificeerd zonder welke het zeer onwaarschijnlijk is dat iemand een leven zal ontwikkelen waarin hij consequent bijbels denkt en handelt. Deze zeven hoekstenen zijn:

- "Een orthodox en bijbels begrip van God."

- "Alle mensen zijn van nature zondaars; elke keuze die we maken heeft morele overwegingen en gevolgen."

- "De gevolgen van onze zonde kunnen alleen vergeven en uitgewist worden door Jezus Christus. Deze vergeving is alleen mogelijk als we persoonlijk en oprecht onze zonden erkennen en belijden en als we volledig vertrouwen op zijn genade voor de vergeving van deze zonden."

- "De hele Bijbel is waar, betrouwbaar en relevant, waardoor het de beste morele gids is voor iedereen, in elke situatie."

- "Er bestaat absolute morele waarheid - en deze waarheden zijn door God gedefinieerd, beschreven in de Bijbel, en zijn onveranderlijk in de tijd en culturen."

- "Het uiteindelijke doel van het menselijk leven is om God te kennen, lief te hebben en te dienen met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht en met heel je ziel."

- "De beste manier om op aarde te slagen is door God voortdurend te gehoorzamen, in gedachte, woord en daad."

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel beoefenaars niet alle zeven vakjes aanvinken:

- Christenen zijn het niet in de eerste plaats eens over hoe ze God moeten zien; slechts 68% van hen beweert dat hij de almachtige, alwetende, rechtvaardige en perfecte schepper is. 12% van de beoefenaars gelooft dat God de volledige realisatie van persoonlijk en menselijk potentieel of een hogere bewustzijnsstaat betekent die een persoon kan bereiken; 9% gelooft dat er mogelijk een hogere macht bestaat, maar niemand weet het zeker; 4% gelooft dat iedereen een god is, en 4% dat er veel goden zijn, elk met verschillende doeleinden en autoriteit. De anderen spreken niet.

- Slechts 41% van de kerkgangers gelooft dat “mensen in zonde geboren worden en alleen door Jezus Christus van de gevolgen ervan gered kunnen worden”. De meerderheid van de respondenten koos voor andere visies, zoals het idee dat mensen bij de geboorte niet goed of slecht zijn, maar goed of slecht worden door de opeenstapeling van hun levenskeuzes (28%); 11% gelooft dat het de maatschappij is die de menselijke natuur corrumpeert. Onder degenen die zich uitspreken, is er ook 11% die gelooft dat “iedereen een goddelijk wezen is dat zich bezighoudt met het eeuwige streven naar eenheid en een vervolmaakt bewustzijn”, en daarin een oosters mystiek geloof deelt.

- Wat betreft de derde hoeksteen die Barna heeft geïdentificeerd, namelijk de verlossing die alleen door het geloof in Christus wordt verkregen, gelooft slechts 47% van de beoefenaars dat ze eeuwig met God zullen leven omdat ze hun zonden hebben beleden en Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser hebben aanvaard. 13% gelooft dat God alle mensen uit liefde zal redden, 11% gelooft dat ze naar de hemel zullen gaan omdat ze hard genoeg hebben geprobeerd om goed te zijn en de beloning verdienen, 10% dat ze naar een plaats van zuivering zullen gaan voordat ze het Paradijs binnengaan , 6% dat ze zullen reïncarneren en 5% dat ze zullen ophouden te bestaan. 7% heeft geen mening.

- Wat betreft het gezag van de Bijbel: 33% leest de Bijbel letterlijk, hetzelfde percentage gelooft dat de Bijbel geen fouten bevat, maar dat verzen een symbolische waarde hebben. Zij zijn 13% die denken dat de Bijbel slechts één heilig boek is, noch meer noch minder betrouwbaar; 12% gelooft dat het het geïnspireerde woord van God is, maar feitelijke of historische fouten bevat, terwijl 5% gelooft dat het invloedrijk is maar niet goddelijk geïnspireerd. De anderen hebben geen mening.

- De vijfde hoeksteen die Barna hanteert betreft het bestaan ​​van een absolute morele waarheid. 48% keurt de relativistische stelling goed dat “er geen moreel absoluut gegeven is dat altijd voor iedereen geldt; morele waarheid hangt af van elk individu”. Aan de andere kant is slechts 43% van de praktiserende christenen het niet eens met dit idee, terwijl 9% nog geen besluit heeft genomen.

- Gevraagd om te spreken over de betekenis van het menselijk leven, zegt 53% dat het gaat over “het kennen, liefhebben en dienen van God met heel je hart, geest, kracht en ziel”, ongeacht de cultuur. 13% gelooft dat het doel is om een ​​menselijker samenleving te creëren door middel van dialoog, rede en welwillendheid; 9% om geluk en vervulling te ervaren; 8% ordent en geeft richting aan zijn leven volgens wat voor hem belangrijk is. 7% gelooft dat de zin van het leven is om te gedijen door middel van relaties en productiviteit, 5% gelooft dat het doel is om vrede en begrip in de wereld te bevorderen. Voor 2% is er geen algemeen doel in het leven, en 4% is onbeslist. Uit het onderzoek blijkt dat 63% van de volwassen bekeerlingen zegt dat ze nog steeds op zoek zijn naar hun doel in het leven.

- Tot slot, wat betreft de beste manier om op aarde te slagen, is slechts 39% het eens met de zevende hoeksteen die Barna heeft gedefinieerd, namelijk "voortdurende gehoorzaamheid aan God". De anderen geloven in een goed mens te zijn (15%), een gezond en productief leven te leiden zonder economische onderdrukking (10%) of hebben een oosterse mystieke benadering die erin bestaat ‘het hoogst mogelijke bewustzijnsniveau te willen bereiken en eenheid met het universum te willen kennen’. ". (7%).

Dit uiteenlopende aspect van de overtuigingen onder beoefenaars gaat gepaard met een diversiteit aan morele opvattingen over maatschappelijke kwesties.

De kijk op abortus onder praktiserende christenen

Van deze beoefenaars beweert 20% geen bijbels wereldbeeld te hebben; 88% vindt het echter belangrijk dat christenen een bijbels wereldbeeld hebben, terwijl 6% denkt dat dit niet het geval is.

Een meerderheid is van mening dat de Bijbel duidelijk en doorslaggevend is over de definitie van een legitiem huwelijk (75% - 14% is van mening dat dit niet duidelijk is, 7% dat dit niet wordt vermeld); 66% denkt dat ze duidelijk en besluitvaardig is over de scheiding, terwijl 18% denkt dat ze dat niet is, 9% dat ze er niet over praat en 7% geen mening heeft.

Wat betreft het hoofdonderwerp van de samenleving dat evangelicals mobiliseert, denkt 65% dat de Bijbel duidelijk is over abortus, terwijl 15% nee denkt, 13% dat er niet over gesproken wordt en 8% geen mening heeft.

In detail en in de praktijk geeft 16% van de evangelische volwassenen toe ooit voor een abortus te hebben betaald, deze te hebben aangemoedigd of ervoor te hebben gekozen. 36% verklaart zichzelf "pro-life, met enkele uitzonderingen en beperkingen", 27% "pro-life, zonder uitzondering of beperking"; 5% zegt "nogal pro-life te zijn, maar zou van het tegendeel overtuigd kunnen worden". 14% zegt "voor keuze te zijn, met enkele uitzonderingen of beperkingen" en 8% zegt "voor keuze te zijn, geen uitzonderingen of beperkingen", terwijl 5% zegt "enigszins vóór keuze te zijn, maar overtuigd zou kunnen worden door tegenovergestelde".

Van de gevallen van abortus denkt 35% van de respondenten dat dit op geen enkele manier acceptabel is, 19% denkt dat de Bijbel het goedkeurt als het leven van de moeder in gevaar is, 10% denkt dat het een beslissing is die alleen het paar aangaat , of zelfs 7% dat abortus aanvaardbaar is als het kind aanzienlijke lichamelijke of geestelijke problemen moet hebben.

Het zijn vooral morele en religieuze overtuigingen die de meeste invloed hebben op de mening van volwassen christenen over abortus (71%), terwijl slechts een minderheid wordt beïnvloed door politieke overwegingen (11%) of persoonlijke voorkeuren en meningen van het grote publiek ( ook 11%). 8% weet niet wat hun standpunt over abortus beïnvloedt.

David Closson, directeur van het Center for Biblical Worldview van de Family Research Council gaf commentaar op de cijfers in de Washington Stand door een vergelijking te maken met de grootste Amerikaanse evangelische denominatie om een ​​visualisatie van het fenomeen mogelijk te maken:

“Om deze percentages in perspectief te plaatsen, denk eens aan de Southern Baptist Convention (SBC), de grootste protestantse kerkgenootschap in het land. In 2023 bedroeg het totale lidmaatschap van de 47198 kerken van de SBC 13,2 miljoen. Als we het cijfer van 16% van de FRC en Volgens Lifeway-enquêtes hebben ongeveer 2,1 miljoen Southern Baptists op een gegeven moment actief deelgenomen aan een abortus. Met andere woorden, we kunnen concluderen dat miljoenen conservatieve christenen theologisch gezien een persoonlijke geschiedenis hebben met abortus, zelfs als ze er niet over praten. Het."

Wat betreft de begeleiding van vrouwen die een ongeplande zwangerschap ervaren, wil 58% dat hun kerk hen meer helpt, 6% dat ze minder helpt, terwijl 29% dat ze haar antwoord niet verandert.

Ondanks de soms duidelijke antwoorden roepen sociale kwesties verzoeken om informatie op bij respondenten, van wie 71% “wenst dat hun kerk aanvullende training aanbiedt” over “abortus en de waarde van het leven” en menselijke seksualiteit (68%). Het is echter waarschijnlijker dat zij training van hun kerk willen op het gebied van sociale en politieke verantwoordelijkheid (79%).

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: shutterstock / Andrey_Popov

In de internationale categorie >Recent nieuws >