De Wereld Evangelische Alliantie dringt er bij Frankrijk op aan het recht op vrijheid van godsdienst te respecteren

IMG_2838

Tijdens de 54e zitting van de Mensenrechtenraad riep de Wereld Evangelische Alliantie de Franse regering op om het respect voor de vrijheid van godsdienst in Frankrijk te waarborgen, vooral binnen het raamwerk van de separatismewet. EOnder verwijzing naar "ontwikkelingen in wetenschap en technologie" verzocht de evangelische organisatie ook om de invoering van een algemene gewetensbezwaarclausule voor gezondheidszorgpersoneel. 

Elke vijf jaar wordt elk land onderworpen aan wat de zogenaamdeUniversele Periodieke Beoordeling (UPR) door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR). Het maakt het mogelijk om de naleving van internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten in het onderzochte land te beoordelen.

Het is in deze context, ter gelegenheid van de aanneming van het rapport over Frankrijk, dat Markus Stefan Hofer, verantwoordelijk voor communicatie en bewustmaking voor de World Evangelical Alliance (WEA) bij de Verenigde Naties, sprak op 29 september. Een toespraak die plaatsvond tijdens de 54e zitting van de Mensenrechtenraad in Genève. 

Een wet die de vrijheid van aanbidding zou kunnen aantasten

In deze verklaring riep de AEM met name de Franse regering op om “ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving inzake religie noch restrictief, noch restrictief is, en dat deze harmonieus wordt toegepast op het hele Franse grondgebied”. 

Gezien het feit dat de wet die het respect voor de principes van de Republiek versterkt (ook wel separatismewet genoemd) “het regime van religies in Frankrijk substantieel heeft gewijzigd, met een beweging in de richting van een ‘seculier toezicht’ op religies die de vrijheid van religie zou kunnen aantasten”, aldus de evangelische De organisatie drong er bij Frankrijk op aan "de uitvoeringsbesluiten te herzien, als de toepassingsvoorwaarden in de praktijk te restrictief of beperkend zijn voor verenigingen" en "de harmonisatie van de toepassing van maatregelen op het grondgebied te waarborgen". 

Ook nodigde de AEM de regering uit om bijzondere aandacht te besteden aan religieuze gemeenschappen uit de diaspora om hen te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe wet.

Evangelicalen eisten ook dat antireligieuze haat zou worden opgenomen in de missie van de Interministeriële Delegatie voor de Strijd tegen Racisme, Antisemitisme en Anti-LGBT-haat (DILCRAH) om “misdaden en discriminatie tegen mensen van andere afkomst en religies te bedekken. 

“Daarnaast nodigen we Frankrijk uit om de strijd tegen antireligieuze haat toe te voegen aan de missie van de Interministeriële Delegatie voor de strijd tegen racisme, antisemitisme en anti-LGBT-haat (DILCRAH), om ook overtredingen en discriminatie van personen of groepen te bestrijken op basis van hun aansluiting bij een religie."

Gewetensvrijheid van zorgverleners

Markus Hofer sprak vervolgens over de gewetensvrijheid van zorgpersoneel. Verwijzend naar “ontwikkelingen in wetenschap en technologie”, vooral met betrekking tot voortplanting of het einde van het leven, riep hij op tot wijziging van de volksgezondheidswet. 

De AEM meent in dit verband inderdaad dat het creëren van een “algemene gewetensbezwaarclausule voor alle zorgverleners of specifieke clausules, afhankelijk van de beroepen en de betrokken zorgdomeinen” noodzakelijk is. 

Camille Westphal Perrier

Afbeelding tegoed: de Wereld Evangelische Alliantie (WEA)

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >