COP15: hoe een ambitieuze overeenkomst ter bescherming van de biodiversiteit financieren?

Shutterstock_1574704057.jpg

Na twee jaar meldt, zal eindelijk de COP15 over biodiversiteit worden gehouden van 7 tot 19 december in Montreal. De top moet een nieuw mondiaal kader tot stand brengen om de erosie van de wereld een halt toe te roepen biodiversiteit tegen 2030.

De afspraak lijkt cruciaal: geen van de vorige doelen voor de periode 2010-2020 is niet gehaald en de druk op de natuurlijke omgeving blijft toenemen. Soorten verdwijnen in een ongekend tempo, meer dan een miljoen wordt met uitsterven bedreigd en 75% van het aardoppervlak is al door de mens veranderd.

De spanningen kristalliseren met name rond de kwestie van de financement van het nieuwe mondiale kader, een essentiële voorwaarde voor het slagen van een ambitieuze overeenkomst. De mobilisatie van alle actoren, publiek en privaat, is noodzakelijk.

Dit betreft met name beschermde gebieden, een vlaggenschipinstrument voor de bescherming van de biodiversiteit. Alleen al om het doel te bereiken om tegen 30 2030% van de terrestrische en mariene habitats te beschermen, zullen de financieringsbehoeften van deze gebieden naar schatting stijgen tussen de 149 en 192 miljard dollar per jaar.

Geconfronteerd met deze aanzienlijke bedragen, geven de experts aan dat het noodzakelijk is om gunstige financieringsecosystemen te creëren die het mogelijk maken om de mechanismen en de bronnen te diversifiëren. Als zodanig zijn verschillende tools van groot belang en zouden ze er baat bij hebben om ontwikkeld te worden.

Dit is het geval met Conservation Trust Funds die niet zozeer via grote volumes als wel via hun continue, stabiele en langetermijnactie bijdragen aan de opbouw van dit financieringsecosysteem. Er zijn er momenteel ongeveer honderd in de wereld, van wie er acht worden ondersteund door het Franse ontwikkelingsagentschap en het Franse Fonds voor het Wereldwijde Milieu. Van hun evaluatiehebben we een aantal nuttige lessen geleerd vanuit het perspectief van opschaling.

Winstgevend en stabiel

Conservation Trust Funds zijn particuliere, juridisch onafhankelijke instellingen die streven naar duurzame financiering voor natuurbeschermingsacties. Ze fungeren als "levensverzekeringscontracten" voor beschermde gebieden.

Zo maken middelen die worden ingezameld bij internationale donoren, staten of actoren uit de particuliere sector het mogelijk om via gediversifieerde investeringen op de kapitaalmarkten een financieel rendement te genereren. Dit wordt vervolgens gedoneerd in de vorm van subsidies aan beschermde gebieden of niet-gouvernementele organisaties (ONG) handelen ten gunste van de biodiversiteit. Deze fondsen vormen dus een aanvulling op de reeds door de staten verleende steun en de middelen die uit het toerisme worden gehaald.

De eerste les die uit ons onderzoek naar voren komt, is hun vermogen om hun doelen te bereiken financiële prestatie, gemiddeld ongeveer 4%, terwijl het nemen van risico's wordt beperkt. Het beleggingsbeleid voor de structurering van de financiële portefeuille van de fondsen en het bepalen van de rendementsdoelstellingen werd grotendeels nageleefd en effectief toegepast.

Vooral, tweede les, dat dit met grootsheid wordt gedaan stabiliteit. De tool heeft de mogelijkheid om significante en vooral reguliere aanvullende middelen te creëren voor het behoud van de terrestrische, mariene en kustbiodiversiteit. Zelfs midden in een gezondheidscrisis konden deze fondsen subsidies blijven toekennen toen veel fondsen elders niet meer werden verstrekt.

La fonds bestuur en hun interne werkwijze werden ook geanalyseerd. Het benadrukt de naleving van de praktijknormen die zijn ontwikkeld door de Conservation Finance Alliance (CFA), die de fondsgemeenschap leidt en de ontwikkeling van hun expertise bevordert. Een leereffect moet ook worden benadrukt: de meest recente creaties profiteren van de lessen en ervaring van de oudere.

De financiële ethiek moet verder worden verbeterd

La Internationale gemeenschap geleidelijk bezet om de te behouden gebieden en het aantal beschermde mariene en terrestrische gebieden te vergroten, en de Conservation Trust Funds hebben kunnen reageren op ontwikkelingen op dit gebied. Nieuwe activiteiten, groei, diversificatie van financieringsbronnen, verhoogde vereisten op het gebied van monitoringactiviteiten, dit alles kon worden waargenomen.

De acht fondsen wisten op een dynamische manier nieuwe middelen te mobiliseren en bewezen hun rol als katalysator voor financiering. Er zijn innovatieve tools toegepast, zoals betalingen voor ecosysteemdiensten, die gericht zijn op het belonen van acties om ecosystemen te herstellen of te beschermen. In Mauritanië bijvoorbeeld het Fonds Bacomab heeft zich daarmee gepositioneerd in de visserijovereenkomsten met de Europese Unie. Sindsdien heeft het geprofiteerd van een financiële overdracht in verband met de dienstverlening door het Banc d'Arguin National Park, de belangrijkste begunstigde van Bacomab, voor de vernieuwing van de halieutische bron.

 

Bacomab, in Mauritanië, financiert het nationale park Banc d'Arguin en zijn belanghebbenden die zorgen voor de visbestanden. Christine Vaufrey/Flickr, CC BY-SA

Ons werk legt niettemin beperkingen bloot in het toezicht op de ethische normen die worden toegepast op beleggingen. Het lijkt erop dat er een echte uitdaging ligt in het versterken van ambities op dit gebied, van formulering tot effectieve uitvoering. Hoewel de beoordeling wijst op de aanzienlijke vooruitgang die al is geboekt, wordt er nagedacht over een beter toezicht, waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamde maatschappelijk verantwoorde investeringen, met inachtneming van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria.

Voor een betere impactmonitoring

De analyse was ook bedoeld om de impact te beoordelen op grond van de financiering die door deze fondsen wordt toegekend en meer bepaald van hun effectieve bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit. Hoewel er steeds meer inspanningen worden geleverd om bij het definiëren en monitoren van activiteiten beter rekening te houden met milieu- en sociale risico's, blijkt dat de effecten niet gemakkelijk meetbaar en toe te schrijven zijn aan steun uit de Conservation Trust Funds.

Sommigen zijn erin geslaagd om passende controle-instrumenten te ontwikkelen en beschermde gebieden over deze onderwerpen te ondersteunen: dit is het geval van de Stichting voor Beschermde Gebieden en Biodiversiteit van Madagaskar, die, met de beschermde gebieden die zij ondersteunt, indicatoren heeft opgesteld waarmee zij kan rapporteren over de effecten van de gefinancierde activiteiten op de verbetering van de biodiversiteit. Maar velen moeten hier nog een nieuwe stap zetten om hun groei te ondersteunen.

Deze financieringsmechanismen, die aan het einde van de jaren 1990 opdoken, zijn de afgelopen dertig jaar vermenigvuldigd en blijven verbeteren, terwijl ze hun primaire missie behouden: de bescherming van de biodiversiteit op een stabiele en duurzame manier financieren. Toegegeven, ze moeten de ethische normen van hun investeringen en de meting van de impact van hun activiteiten waarschijnlijk nog verder aanscherpen.

Maar de resultaten lijken overwegend positief, vooral gezien de recente crises die soms hebben geleid tot drastische verlagingen van de overheidsfinanciering voor natuurbehoud in het licht van de volksgezondheidsprioriteiten of de strijd tegen onveiligheid. De onderhandelaars die aanwezig zijn op de volgende COP15 hebben dus stevige argumenten om niet te vergeten deze mechanismen mee te nemen in de creatie van een financieringsecosysteem voor het mondiaal akkoord over biodiversiteit na 2030.

Claire Cogoluenhes, evaluatiefunctionaris, Franse ontwikkelingsmaatschappij (AFD) et Julien Calas, Biodiversiteitsonderzoeker, Franse ontwikkelingsmaatschappij (AFD)

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

 


In de rubriek Klimaat >Recent nieuws >