Tussen extractieve eetlust en biodiversiteit, de toekomst van de zeebodem in het hart van spanningen

Tussen extractieve eetlust en biodiversiteit, de toekomst van de zeebodem in het hart van spanningen

De International Seabed Authority (AIFM), die niet gewend is in de schijnwerpers te staan, is vandaag onderwerp van controverse rond de ontginning van de diepzeebodem.

Deze instelling, opgericht in de nasleep van de Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van Montego Bay en de Protocol uit 1994, heeft de rol van niet-levende mariene hulpbronnen beheren en wetenschappelijk onderzoek bevorderen voor de zeebodem van het gebied, d.w.z. de gehele zeebodem in internationale wateren.

Tot die tijd bleef de zeebodem in volle zee gespaard van mijnbouwactiviteiten. Maar in het kader van a energietransitie wat kan leiden tot een toenemende vraag naar mineralen, wekken ze steeds meer trek in extractie op, vooral voor kobalt, nikkel, koper of mangaan.

Aangezien de Raad en de Algemene Vergadering van de AIFM zojuist hebben plaatsgevonden, die wij hebben bijgewoond, laten we terugkeren naar de dynamiek die de onderhandelingen heeft geleid en naar de mogelijkheden van bescherming of exploitatie van de zeebodem.

In Kingston, een driedelige sessie

De AIFM kwam in juli bijeen, enkele weken na het sluiten van een overeenkomst onder de ondertekening van het Verdrag inzake het recht van de zee: de verdrag voor het behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit op volle zee, dat vanaf september openstaat voor ondertekening.

Internationale wateren vormen daarom momenteel het hart van intense diplomatieke activiteit. In Kingston, waar de bijeenkomst plaatsvond, waren enkele van de 168 lidstaten van de conventie aanwezig, evenals vele waarnemers, milieu-ngo's, vertegenwoordigers van de winningsindustrie en wetenschappers die licht wilden werpen op de onderhandelingen.

Laten we, om de context te begrijpen, benadrukken dat de AIFM een wereld op zich is. Aanvankelijk kwam de Juridische en Technische Commissie (CJT) bijeen voor deskundig werk. Het is echter het onderwerp van kritiek van veel delegaties, geuit tijdens de onderhandelingen die we hebben waargenomen, waarbij het wordt bekritiseerd omdat het te weinig transparant is, omdat het zijn werk concentreert op operationele kwesties en omdat het er niet in slaagt te bewijzen dat het in staat is het mariene milieu te beschermen .

In een tweede stap is het het uitvoerend orgaan van de instelling, de Raad, die twee weken heeft gedebatteerd, alvorens de Vergadering van de Autoriteit, haar overlegorgaan, eind juli te verlaten om te bespreken.

Discussies onder spanning

Binnen de Raad waren vijandige lijnen tegen. Voorstanders van een snelle invoering van regels, voorschriften en procedures (RRP) voor de mijnbouw willen enerzijds het tempo opvoeren. Ze willen het ofwel als een kans, om zichzelf de mogelijkheid te bieden om in de toekomst diepzeemijnbouwprojecten uit te voeren, ofwel om de BAB deze "Mijnbouwcode" te laten opstellen om zijn mandaat te vervullen, aangezien hij in feite verantwoordelijk is voor het opstellen van deze RRP's voor de operaties.

Aan de andere kant dringt een coalitie van landen aan op het aannemen van een voorzorgspauze, een moratorium of zelfs een verbod : dit is bijvoorbeeld het geval in Chili, Frankrijk, Brazilië of Vanuatu. Zij beroepen zich op artikel 145 van het Verdrag inzake het recht van de zee, met betrekking tot de effectieve bescherming van het mariene milieu.

Uit deze onderhandelingen zijn uiteindelijk twee besluiten voortgekomen die gebaseerd zijn op een minimumconsensus: ze herinneren eraan dat geen enkele exploitatie kan worden goedgekeurd voordat de relevante regels zijn goedgekeurd, en dat de AIFM van plan is te proberen deze regels en procedures verder op te stellen.

De oppositie kwam niettemin weer naar boven tijdens de Vergadering, een moment waarop de ngo's en de informele coalitie van "Vrienden van de Oceaan" wachtten voor meer voorzorgsmaatregelen. Vijf dagen lang dwaalden de dialogen echter af van de mogelijkheid van een echt debat, waarbij China een sterke terughoudendheid toonde ten aanzien van dit idee.

Na verhitte discussies werden de twee besluiten uiteindelijk op de laatste dag van de agenda gehaald, zodat de besprekingen in 2024 konden plaatsvinden.

Een eiland in de Stille Oceaan dat de zeebodem aanvalt

De spanning die heerste tijdens deze sessie gaat terug naar de principes van oprichting van de AIFM, gebaseerd op een dubbele doelstelling: de overheid was zowel verantwoordelijk voor het organiseren van de exploitatie van de zeebodem, als de verplichting om het mariene milieu te beschermen.

Twee dynamieken hebben deze tegenstelling versterkt. De eerste komt uit Nauru, Eiland in de Stille Oceaan dat een apparaat activeerde gericht op het opstarten van de exploitatie van de diepzeebodem in het gebied – de "tweejarige regel", vastgelegd in de overeenkomst van 1994 gekoppeld aan het Verdrag inzake het recht van de zee. Deze in juni 2021 gestarte procedure houdt in dat de Raad vóór juli 2023 regels om mijnbouw te reguleren – wat het niet heeft gedaan.

De regel voorziet in dit geval in de mogelijkheid voor abi-beheerders om tijdelijke operationele plannen in te dienen. Nauru heeft dan een middel om druk uit te oefenen om deze "Mijnbouwcode" aan te nemen en is niet van plan eindeloos te wachten om dit recht te doen gelden.

Een nieuwe plek voor biodiversiteit

De tweede dynamiek, in de tegenovergestelde richting, komt van de goedkeuring in juni 2023 door de abi-beheerder van een overeenkomst over biodiversiteit buiten de nationale jurisdicties (BBNJ). Het komt zes maanden na een beslissing van de COP van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD), waarin de instelling werd gevraagd ervoor te zorgen dat schade aan de mariene fauna wordt vermeden.

Terwijl de oceaan snelle en zorgwekkende transformaties ondergaat die verband houden met menselijke activiteiten, is de context van de onderhandelingen bij de AIFM, gekenmerkt door een vergroening van het internationale beleid, waar de bescherming van de leefomgeving een centraal punt in de discussies wordt, drastisch veranderd in de afgelopen jaren.

Deze twee dynamieken versterken dus de aanvankelijke tegenstrijdigheden in het mandaat van de abi-beheerder en verklaren gedeeltelijk de meer gespannen dan gebruikelijke voortgang van de uitwisselingen in dit voorheen beschaafde forum.

Het groeiende gewicht van de wetenschap

De doorbraak van de wetenschap in de debatten is altijd groter, en de onzekerheden en misverstanden vergroten deze spanning. Er is nu inderdaad een wetenschappelijke consensus dat de kennis over de omgevingen die mogelijk door uitbuiting worden getroffen, ontoereikend is, gezien de onomkeerbare gevolgen ervan.

Omdat het door wetenschappelijk werk de materiële, economische en fysieke realiteit van klimaatverandering en de zesde massale uitsterving van soorten is die zichzelf uitnodigt tot discussies, en roept de vraag op van de bewoonbaarheid van de planeet.

Maar deze debatten roepen ook vragen op over het risico, in veel internationale arena's, van de verzwakking van het multilaterale kader: de AIFM is een unieke regering van een gemeenschappelijke ruimte voor de mensheid. Zonder regulering zou de bedrijfsdynamiek nog minder beheersbaar zijn, ook al zou het ideaal zijn om ze volledig te vermijden.

Duurzame ontwikkeling, een achterhaald begrip?

Er blijft een moeilijkheid bestaan: het Verdrag inzake het recht van de zee werd geboren in een tijd waarin het paradigma van duurzame ontwikkeling werd geformuleerd en verspreid, wat de mogelijkheid vooronderstelde om economische groei, sociale vooruitgang en milieubescherming met elkaar te verzoenen. De huidige verergering van de dynamiek van vernietiging van leefomgevingen nodigt ons uit om dit paradigma te heroverwegen.

Met een exclusieve economische zone van 9,5 miljoen vierkante kilometer op een diepte van minder dan 1000 meter, is Frankrijk de grootste EEZ in het diepzeebodemgebied van de wereld. Daniël Dietrich/Flickr, CC BY-NC-ND

Sterker nog, tijdens de besprekingen van deze week bij de AIFM, leden van lokale en inheemse gemeenschappen in de Stille Oceaan verhief een andere stem. Ze verdedigen de specifieke band die hen verenigt met de oceaan, hun omgeving, en willen dat toekomstige generaties die behouden – een discours dat in overeenstemming is met wetenschappelijke conclusies, hoewel de fundamenten heel verschillend zijn.

Aan de kant van de aanhangers van de mijnbouw, die de projecten plannen op basis van prognoses van de toenemende vraag naar mineralen, wordt een dergelijk vooruitzicht als absurd beschouwd. Samen gelezen weerspiegelen deze twee tegengestelde posities de vraag die de AIFM bezighoudt, net als onze samenlevingen: die van de productie- en consumptiewijzen in een mondiale omgeving die onder spanning staat.

Productiewijzen ter discussie

De vernieuwing van deze productie- en consumptiewijzen zou inderdaad, zoals industriëlen menen, kunnen leiden tot de behoefte aan mijnbouw in de diepe zeebodem.

Maar hun transformatie naar een economie van de commons waarbij het accumulatieprincipe wordt losgelaten, zou deze toekomstige noodzaak in twijfel trekken.

Bij de AIFM moet al het werk gebaseerd zijn op het principe van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid, volgens artikel 136 van het Verdrag inzake het recht van de zee.De urgentie die wordt veroorzaakt door de verslechtering van de bestaansomstandigheden op aarde weegt op de discussies .

Deze instelling is niet de enige die ermee wordt geconfronteerd en zal niet het hele probleem op zich nemen. Maar het zou kunnen bijdragen aan een betere afweging van het vraagstuk van het behoud van onze leefomgeving.

Pierre Yves Cadalen, doctor in de politieke wetenschappen - internationale betrekkingen, Universiteit van West-Bretagne et Tiago Pires da Cruz, promovendus Global Ocean Governance, Wetenschappen Po Bordeaux

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Ncampbell65

In de sectie Wetenschap >Recent nieuws >